Gróf Széchenyi István minden írása CD-ROM-on               Széchenyi mint magánember c. tanulmánykötet               A cenki István-nap         

 

 Jegyzőkönyv febr. 18.Jegyzőkönyv

Készült az Országos Széchenyi Kör elnökségi ülésén
Helyszín: Széchenyi István Gimnázium, 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4
Időpont: 2012.02.18.
Jelenlevők a melléklet jelenlét ív szerint

Péchy Mária köszönti az elnökségi tagokat és a meghívott vendégeket, ismerteti a napirendet, amit a jelenlevők egyhangúan elfogadnak.

1.      Beszámoló az eltelt időszak eseményeiről.

Péchy Mária elnök beszámol a Széchenyi Akadémia szervezésének körülményeiről, sajnálatos dolog, hogy volt elég jelentkező 26 fő, valamint sikerült színvonalas programot összeállítani, de váratlanul bezárt a Kastélyszálló, így nem tudtam új megfelelő helyszínről gondoskodni. A szálló jelenlegi bérlője ígéretet tett, ha lesz lehetősége új befektetővel megnyitni a szállodát, akkor tavasszal megtarthatjuk az Akadémiát. Minden felkért előadó arról biztosított, hogy más időpontban is vállalják az előadások megtartását, valamint Nagycenk Polgármestere is biztosított minket támogatásáról.
Kazy Zsámbok Gizella: Nagyon bizonytalan, hogy rendeződnek a dolgok, esetleg szeptemberben legyen az akadémia összekapcsolva a 30 éves évfordulóval.
Péchy Mária elnök: Nagyon sok a program, maximum egy előadás tudunk csak megtartani, egy előadás elhangozhat a márciusi Közgyűlésen is. Javasolja, hogy ebben az évben már ne szervezzünk Akadémiát, mert ilyen térítési díjjal nem oldható meg, s a tagság jelentős része nagyobb összeget nem tud kifizetni.
Az elnökség elfogadta a javaslatot.

2.      Beszámoló a Múzeumi Alapítvány Kuratóriumi üléséről

Péchy Mária elnök elmondja, hogy 2012. január 31-én Sopronban megtartotta a kuratórium ülését, jelen voltak dr. Tóth Imre a Soproni Múzeum igazgatója, Szentkuti Károly, Péchy Mária, Nagycenki Sándor kuratórium tagok, hiányzott Perkovátz Tamás. A kuratórium tudomásul vette a személyi változásokat. Felmerült annak igénye, hogy bővítsük a kuratórium tagjainak számát, javaslatként felmerült Csorba János nagycenki vállalkozó, s egyben polgármester felkérése. Ezt a feladatot Nagycenki Sándor nagycenki kuratóriumi tag vállalta. A kuratórium döntése alapján, a legrövidebb határidőn belül sor kerül a változásokat érintő, valamint az APEH felé szükséges nyilatkozatok megtételére.A kuratórium ezt követően az alapítvány pénztartalékainak erősítésére vonatkozó felvetéseket beszélte meg.
Tóth Imre javasolta, hogy az alapítvány készíttessen könnyen megfizethető, népszerű kiadványokat, képeslapokat, amelyeket a múzeum pénztárában lehet majd árusítani.
Szentkuti Károly egyetértett a fentiekkel és javasolta, hogy készüljön vezetőfüzet az új kiállításhoz, valamint készüljenek képeslapok, melyek témája a nagycenki Széchenyi Emlékmúzeum.
A kuratórium elnöke levelet ír a képeslapok és vezetőfüzet kiadásának ügyében a múzeumnak és megkéri a hivatalos engedélyt az árúsításra.
Szabó Miklós javasolja, hogy a Múzeumi Alapítvány Kuratóriumába kérjük fel Szilágyi László doktort a soproni Pannónia Szálloda igazgatóját.
Dr. Almássy Lászlóné Fazekas Sándor a Kör elnökségi tagját javasolja.
Karafáné Henczel Szabolcs nagycenki plébánost javasolja.
Buday Miklós felveti annak lehetőségét, hogy a Múzeumi Alapítvány olvadjon be az Országos Széchenyi Körbe, de ennek jogi lehetőségeit nem ismeri.
Péchy Mária elnök megemlíti, hogy az előző novemberi elnökségen is szóba került, hogy a Széchenyi Emlékmúzeum önállóságának megszüntetésével, a nagycenki múzeumi dolgozók elbocsájtásával új helyzet állt elő, s az Alapszabály célkitűzési is így sérültek. Akkor nem tudtunk dönteni, s az idő rövidsége miatt az új civiltörvény megjelenéséig nem tudtuk kialakítani álláspontunkat. A törvény megjelent, de ezt többször átolvasva, úgy gondolom jogászok illetve a soproni ügyész segítségére is szükségünk lesz.
Határozat 1/2012.02.18. A Széchenyi Kör elnöksége, mint a Múzeumi Alapítványt létrehozó szervezet, tanulmányozza az alapító okiratot, tárgyal felkért jogászokkal és így javaslatot tesz az esetleges változtatásokra. Határidő 2012. 06. 01.
Egyhangúan elfogadva 

3.      Az új civil törvény Kört érintő kérdései

Dr. Almássy Lászlóné elmondja, hogy két alkalommal is előadást hallgatott meg az új törvényről, de számtalan kérdés még számára nyitott. A törvény 2012. jan. 1-vel lépett hatályba. Legfontosabb része, ami minket is érint a közhasznúság változása, melyet kérelmezni kell 2014. május 31-ig. Ebben az évben már a bíróságnál letétbe kell helyezni a közhasznúsági beszámolót, s az elkövetkező években ugyanígy. Az utolsó naptári két év munkája alapján állapítja meg a bíróság melyik szervezet lehet közhasznú.
Péchy Mária elnök kéri az elnökségi tagokat, hogy tanulmányozzák a törvényt, valamint nagyobb figyelmet szenteljenek a tagcsoportokban a mozgósításra, a tagdíjfizetési fegyelemre. Javasolja, hogy a következő elnökségi ülésen foglakozzunk részletesebben a törvénnyel.
A tagok a javaslatot elfogadták.
 

4.      Pénzügyi beszámoló

Janzsó Márta elmondta, hogy Karafánéval átnézték a könyvelést, a hiányosságokra felhívta a figyelmet, ellenőrizte a bevallásokat. Megbeszélték, hogy áttérnek a naplófőkönyv vezetéséről a gépi könyvelésre, s ennek érdekében a közeljövőben átadja a tudnivalókat Karafánénak.
Karafáné Fekete Katalin jelezte, hogy megkapta a tagcsoportok elszámolást, gondot jelent az Akadémia elmaradásával a befizetett összeg visszaküldése, de folyamatosan rendezi a pénzek utalását. 

5.      Nyári kirándulás és a tavaszi közgyűlés előkészítése

Péchy Mária ismerteti, hogy több utazási irodát is megkeresett és kért árajánlatokat, nagyjából azonos útvonalakra – hiszen az elnökség jelölte meg hova szeretnénk menni - nagyon különböző árak érkeztek 40.000-65.000 Ft-ig.
A kirándulás időpontja 2012 07. 05-08-ig. Az elnökség a legolcsóbb árajánlatot 39.900Ft + fakultatív programok, belépők 40 EU fogadta el. Program és árajánlat mellékelve.
Határozat 2/2012.02.18. Az elnökség a Kárpáteurópa utazási irodát kéri fel az utazás szervezésére és felhatalmazza az elnököt a szerződés megkötésére és a tagság körében a szervezési munka elvégzésére.
Egyhangúan elfogadva 

Péchy Mária elnök elmondja, hogy a közgyűlést március 31-én, szombaton délelőtt 10 órakora Pázmány Péter Egyetem Jogi Karán tarjuk. Előadót kérünk Széchenyi István „újításai” a minden napi életben. Koszorúzást 13 órakor tarjuk a Széchenyi István téren, majd fakultatív program keretében Hősök, királyok, szentek című kiállítást tekintjük meg a Magyar Nemzeti Galériában.
A tervezetet az elnökség elfogadta. 

6.      Egyebek

Péchy Mária elnök elmondja, hogy 2009-ban a Széchenyi Emlékbizottság létrehozta a honapját, melyen közzétettük felhívásainkat, beszámoltuk az eredményekről, s ennek segítségével tartottuk a kapcsolat a szervezőkkel. Nagyon jól működött, a hírlevél komoly segítséget jelentett a mozgósításban, illetve a tájékoztatásban és beküldött képek, beszámolók az archiválást is megkönnyítették. A költségeket 2010-ben az Emlékbizottság tagjai fedezték, de a következő évben Buday Miklós saját költségén folytatta a munkát, ami szerintem nem járható út. A Hírlevél készítésének tárgyi feltételei – program- adottak, nagyon nagy kár volna, ha megszűnne, ezért kértem Buday Miklóst, hogy jöjjön el és közösen találjunk megoldást.
Buday Miklós megköszöni a lehetőséget és elmondja, hogy sikeres volt a 2010-es év, nagyon sokan csatlakoztak a felhívásunkhoz, és erre az Emlékbizottság honlapján található anyag a legnagyobb bizonyíték. Betöltheti a megszűnt Széchenyi Fórum szerepét is, amennyiben a továbbiakban is értesül az eseményekről. Természetesen folytatni óhajtom a munkát, de anyagi lehetőségeim korlátoznak. Lehetőség lenne előfizetési díjat, vagy esetleg önkéntes támogatás kérni.
Tábory Jánosné javasolja, hogy kérjünk a tagságtól támogatást, s találjunk lehetőséget, hogy továbbra is működjön a hírlevél.
Dr. Almássy Lászlóné javasolja, hogy a tagdíjak 2%-át fordítsuk a Hírlevél megjelentetésére.
Buday Miklós megköszöni a támogatást, s bejelenti, hogy az Emlékbizottság honlapja új névvel fog működni, mivel a Bizottság feladatát elvégezve, megszűnt. 
Határozat 3/2012.02.18. Az Országos Széchenyi Kör a tagdíjak 2%-ával támogatja a Hírlevél megjelenését, mely az információ áramlás egyik legfontosabb forrása.
Egyhangúan elfogadva 

Buday Miklós elmondja, hogy a magyar nemzet adósa Széchenyi Istvánnak. A CD elkészítésekor derült ki, hogy Széchenyi írásainak jelentős része magyar nyelven még nem jelent meg – napló kb. 50%-a több száz levél – valamint hiányoznak még értékelő, kritikai kiadások az életműről. Ezen fehér foltok feltárásának kezdeményezője, mozgatója lehetne az Országos Széchenyi Kör. Javasolja, hogy szervezzünk Tudományos Konferenciát, melynek célja a feladatok meghatározása és az irányok kijelölése. 
Határozat 4/2012.02.18. Az elnökség Buday Miklós javaslatát elfogadja és támogatja a Konferencia szervezését, felhívást tesz közé és aktívan kapcsolódik a kezdeményezéshez.
Egyhangúan elfogadva 

Buday Miklós javasolja, hogy kör vagy tagjai dolgozzanak azon, hogy Széchenyi István életműve Hungarikum védjegyet kapjon.
Az elnökség a javaslatot elfogadta, s keresi megvalósításának lehetőségeit. 

Dr. Almássy Lászlóné javasolja, hogy terjesszük fel Magyar Örökség Díjra a 30 éves Széchenyi Kört és megalapítóját, Környei Attilát, egyben vállalja a szükséges iratok elkészítését. Az elnökség köszönettel fogadta e felajánlást. 

Péchy Mária elnök beszámol a 30 éves évforduló előkészítéséről. Az előző elnökségi ülésen kiosztottuk a feladatokat, melyik területet ki fogja össze. Gyűjtjük az emlékkönyvhöz az anyagokat, sajnos kevesebb érkezett, mint amire számítottam és néhány esetben elutasítással találkoztam, vagy a beérkezett alkotás színvonalát ítéltem alacsonynak. Változatlanul kérek mindenkit, hogy keressen olyan személyeket, akiket felkérhetnénk egy-egy beszámoló, emlék megírására. Ugyancsak várom a képeket, legjobb lenne digitalizált változatban. Felkérem Buday Miklóst, hogy segítsen a könyv létrehozásában, hiszen több általam is ismert könyv kiadásával már bizonyította szakmai hozzáértését.
Buday Miklós szerint a minőségi munka elvégzéséhez kevés már az előttünk álló idő, a szerkesztő bizottságnak aktívabb munkát kell végezni. Javasolja, hogy a könyv fekete-fehér nyomtatásban jelenjen meg, s mellékeljünk egy bővebb anyagot tartalmazó DVD-t, amely megemeli a könyv árát, de értékesebbé is teszi, sok anyag elfér a DVD-n, amit a könyv terjedelme nem engedne meg. Itt képek esetleg rövidebb video részletek is elhelyezhetők.Javasolja, hogy felhívást tegyünk közé a Hírlevél segítségével, valamint keressük meg azokat a személyeket, akik a kör létrehozásánál komoly munkát végezte. Javasolja a Széchenyi Forum megjelent írásainak áttekintését, esetleg beemelését a könyvbe. Javasolja a bevezető megírására kérjük fel a Magyar Tudományos Akadémia elnökét prof. Pálinkás József urat.
Péchy Mária elnök megköszöni Buday Miklós hozzászólását és örül, hogy kapcsolódik munkánkhoz. Jelenleg a szerkesztő bizottság munkájában Almássy Lászlóné, Stégerné Tusa Cecílai, Siska Tamás, Szabó Miklós, Szentkuti Károly vesz részt.

Péchy Mária elnök beszámol arról, hogy Zwickl József tagunk egy 1782-ben nyomtatott bibliára bukkant, melyet Széchenyi Ferenc ajándékozott a csokonyavisontai parókiának. Megvásárolható, s nagyon szeretné, ha múzeumba kerülne. Felvettem a kapcsolatot Zwickl Józseffel és jeleztem, hogy a kört érdekli a biblia, csak szeretnénk először megnézni.

Péchy Mária megköszöni a jelenlevők munkáját és bezárja az ülést.


A fenti jegyzőkönyv pdf formátumban itt található

Digitalizált formában

Megrendelhető a Logod Bt.-nél

 

1012 Budapest, Logodi u. 49.

Tel: (1) 214-2453

MegrendelésSzéchenyi mint magánember c. tanulmánykötet

 

A kiadvány 2800 forintos áron megrendelhető a kiadó Logod Bt-nél a www.logod.hu webáruházban és a logod@logod.hu címen.Kő András:

A cenki István-nap

Vendégségben Széchenyi Istvánnál.

Kő András a fellelhető dokumentumok alapján elénk varázsolja Nagycenken az 1841. augusztus 20-ai István-napot.

Bővebben>>Készítette: On-Team Kft. Szoftver: SurfaceLight Kapcsolat: szerkeszto@szechenyiemlekbizottsag.hu